Apollo Slaying Python, 1851  Eugene Delacroix
High-res

Apollo Slaying Python, 1851  Eugene Delacroix